ادیت عکس، ترمیم و بازسازی عکس های قدیمی و تبدیل عکس های سیاه سفید به رنگی (استودیو الیزه)

روتوش و طراحی عکس از جذابترین و پرچالش ترین مراحل عکاسی است که احتیاج به زمان زیادی نیز دارد . گاهاً مرحله ادیت در عکاسی حتی بسیار بیش از زمان عکاسی به طول می انجامد. الیزه با برخورداری از بهترین کارشناسان عکاسی عکسها را با به روزترین متدد و با تمام صبر و حوصله طراحی و چاپ میکند. مرحله ادیت عکس برگرفته از تفکر عکاس میباشد و بر همین اساس عکاس قبل از ادیت مراحل را در ذهن خود بازتولید مینماید.عکاس و طراح ابتدا عکس را کراپ کرده و با برطرف کردن عیوب نور و پیکسل روی پوست برطرف کردن عیوب کلوین نور و در انتها اگر لازم باشد با عوض کردن پس زمینه یا بک گراند و همخوانی سوژه با پس زمینه کار را به انتها میرساند.

بازسازی عکس های قدیمی نیز به آن خاطر که عکاس یا طراح با ارزشمندترین اسناد خانوادگی مواجه است بسیار مهم و دقیق میباشد.معمولا رنگی کردن عکس های سیاه سفید نیز از قسمتهای اصلی کار این نوع ادیت دشوار است.
برای تماس با آتلیه عکاسی و استودیو الیزه میتوانید از تلفن ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵ استفاده نمایید.

<div id="77505829996"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ayHjG?data[rnddiv]=77505829996&data[responsive]=yes"></script></div>
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
نمونه ای از ترمیم عکس قدیمی و آسیب دیده
ترمیم و رنگی کردن عکسهای قدیمی
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی و ترمیم عکسهای قدیمی و آسیب دیده فتوشاپ عکس پارگی عکس چروک شدن عکس رنگ عکس استودیو الیزه
بازسازی و ترمیم عکسهای قدیمی و آسیب دیده توسط کارشناسانِ استودیو الیزه
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس های قدیمی. عکس آسیب دیده. ترمیم عکس
ترمیم و بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
ترمیم و بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده و رنگی کردن عکس سیاه سفید
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده و رنگی کردن عکس سیاه سفید
بازسازی ترمیم روتوش عکس های قدیمی و آسیب دیده صیاد شیرازی قاسم سلیمانی سهراب نعیمی آتلیه الیزه استودیو الیزه استاد سهراب نعیمی فتوشاپ عکس
بازسازی عکس های آسیب دیده
بازسازی عکس ریتاچ روتوش عکس عکسهای خراب آسیب دیده استودیو  ترمیم عکس عکاسی
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی عکس. ترمیم عکس. روتوش عکس. تخریب عکس. فتوشاپ عکس. ریتاچ عکس. Photo again Repair damaged photo. عکس آسیب دیده
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی عکس های زمان جنگ
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
photo repair تعمیر عکسهای قدیمی و آسیب دیده بازسازی تصویر خراب شده ادیت
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکسهای آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
حذف مهر از روی تصویر و ترمیم نقاط تخریب شده در عکس ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵ استودیو تخصصی عکاسی الیزه
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده عکس خراب عکس سوخته درست کردن عکس (2)
ترمیم عکس و بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
ترمیم عکس و بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده عکس خراب عکس سوخته درست کردن عکس (2)
ترمیم عکس و بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده عکس خراب عکس سوخته درست کردن عکس (2)
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
 

برخی از مراجعین در خواست دارند تا بعضی از جزپیات عکس در تصویر آنها حذف گردد. در تصویر زیر نمونه ای از این کار را با هم می بینیم.

برخی از مراجعین نیز تمایل دارند که به دلاپل متعدد برخی از سوژه ها در تصویر حذف گردد. در تصویر نمونه ای از این عملکرد را با هم مشاهده می کنیم.

تعویض بک گراند عکسهای موبایل و شبیه سازی آن با عکسهای استودیویی

در دو ویدئوی زیر بخشهایی از ریتاچ و ادیت دو عکس آسیب دیده توسط کارشناس الیزه را می بینیم.

پیام بگذارید

Minimum 4 characters