عکاسی رویداد

همانطور که از نام این کلمه پیداست رویداد به مهمترین اتفاق در زمان گویند. پس قطعا با این مطلب موافق هستید که ثبت رویداد به خودی خود آنچنان اهمیت دارد که ثبت تاریخ را مهم میدانیم.

الیزه فیلم با بهره از اساتید به نام عکاسی به مانند استاد مهندس سهراب نعیمی و مهندس نیما نصیری نائینی و لیلا همتی زاده و بسیاری از عکاسان به نام خبری بهترین و مستندترین عکس های رویدادی به مانند رویدادهای خبری و اتفاقات مهم ورزشی و فنی و مدیریتی و آموزشی و… را ثبت خواهد نمود.

22 بهمن پلیس بسیج آزادی انقلاب سیاسی شاه پهلوی فرح
عکس میدان آزادی در ۲۲ بهمن از سهراب نعیمی عکاس خبری

پیام بگذارید