برچسب: واقعنمایی

جایگاه هایپر رئالیسم در پیوستگی عکس و نقاشی در دوره قاجار
جایگاه هایپر رئالیسم در پیوستگی عکس و نقاشی در دوره قاجار

دوران قاجار و به ویژه دوره ناصری از لحاظ رویکرد هنری و جامع شناسانه از مهمترین ابعاد پژوهش در بررسی تحولات ایران به شمار می آید. چرا که این دوران را زمان تقابل مرسومات گذشته با نوگرایی می دانیم.و مهمترین تفاوت پژوهش در این دوره از تاریخ با ادوار پیشین، حضور عکس به عنوان سندی مهم برای امر تحقیق میباشد لذا اسناد به دست آمده برای پژوهشگر بسیار ملموس بوده و رساندن آگاهی که از اهداف پژوهنده است را بهتر و آسانتر محقق میسازد.

بیشتر بخوانید

Minimum 4 characters