لیلی همتی زاده متولد ۱۳۵۷ کارشناس عکاسی و کارشناس ارشد ارتباطات تصویری