برچسب: ذهنیت نقاشان

جایگاه هایپر رئالیسم در پیوستگی عکس و نقاشی در دوره قاجار

جایگاه هایپر رئالیسم در پیوستگی عکس و نقاشی در دوره قاجار       استاد و مدرس:دکتر  نرگس حیدری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه نیما محمودآباد      نویسنده: سهراب نعیمی       دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی    واژگان کلیدی:دوره قاجار،عکاسی،نقاشی،واقعنمایی،هایپررئالیسم،تمایل شاهان،ذهنیت نقاشان چکیده: دوران قاجار و به ویژه دوره ناصری از لحاظ رویکرد هنری و جامع شناسانه از مهمترین ابعاد پژوهش در بررسی تحولات…

بیشتر بخوانید