عکاسی از کودکان

بدون شک یکی از چاش انگیزترین عکاسی، عکاسی از کودکان است چرا که عکاس فارغ از اینکه باید دانش کافی برای انتخاب الگوریتم مناسب نوردهی و نورسنجی در دوربین و تجهیزات را داشته باشد باید به روانشناسی و روانشناختی کودک نیز تا اندازه زیادی اشراف داشته باشد. کودکان در عین اینکه رفتارهای متفاوتی باهم دارند اما حرکات و نوع تفکر آنها تا اندازه زیادی قابل پیش بینی است.

پیام بگذارید