عکاسی پرسنلی

آیا میدانستید که عکاسی پرسنلی از مهمترین انواع عکاسی است؟

شاید بپرسید چرا.

پاسخ اینگونه است که عکاسی پرسنلی به صورت مشخص شخصیت و هویت شما را ظاهر میسازد. از همین روی عکاس برای این امر با روبرو قرار دادن لنز در سطح و ارتفاع جشم ها و استفاده از لنز مناسب تلاش خود را بر آن دارد که جهره ی سوژه را به بهترین شکل ممکن نمایش دهد.

تصور کنید که قرار است پزشک عکس شما را روی دفترچه بیمه پلیس روی گواهینامه و شناسنامه ، مدیرعامل عکس شما را روی مدرک تحصیلی دانشگاهی و پلیس امنیت عکس شما را روی گذرنامه و پاسپورت ببیند. حتما با ما موافق هستید که دیدن یک عکس با پرنسیب و پرستیژ روی مدارک شناسایی احساس خوشی را نیز در ذهن بیننده می آفریند.

الیزه فیلم عضو اتحادیه عکاسان تهران با بهره از پرسنل و کادر متخصص در عکاسی و استفاده از به روزترین ابزار روتوش چهره و با بالاترین کیفیت در چاپ عکس ، عکس پرسنلی شما را برای گذرنامه گواهینامه شناسنامه و بسیار دیگر …خواهد گرفت.

عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس بیومتریک عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy photo Biometric photo Certificate photo Certificate photo
عکس پرسنلی وکیل دادگستری امیرفرهنگ فرزان فرد عکس پاسپورت عکس سفارت عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy Biometric photo Certificate photo Certificate
عکس پرسنلی وکیل دادگستری امیرفرهنگ فرزان فرد عکاس سهراب نعیمی عکس پاسپورت عکس سفارت عکس شناسنامه عکس گواهینامه Personal photo Passport photo Embassy Biometric photo Certificate photo Certificate

پیام بگذارید