عکاسی دوران بارداری یا حاملگی

 

زندگی سرشار از لحظه هایی است که هر کدام به حسن یادشان میتواند خوشایندترین روزگاران را برای ما بازآفرینی کند.یکی از آنها خاطرات شیرین دوران بارداری یا همان دوران حاملگی در بانوان است که از شیرین ترین اتفاقات زندگی پدر و مادرهاست. عکاسی در این ماهها و ساخت کلیپ بارداری از جمله درخواست های بسیار زیاد خانواده هاست.چرا که ثبت این رویداد شیرین زندگی نه تنها برای مادر و پدر است بلکه در آینده همین عکس ها و فیلم ها تبدیل به بهترین یادگاری و حتی سرمایه برای فرزندان خواهد شد. الیزه با بیش از ده سال سابقه در عکاسی بارداری پذیرای بانوان و همسران خوش سلیقه آنهاست.

عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه
عکاسی بارداری دورا Pregnancy photography during pregnancyن حاملگی (5) استودیو الیزه
عکاسی بارداری دوران حاملگی در استودیو الیزه

در پایان عنوان میداریم که با توجه به حساسیت اکثر خانواده های ایرانی و رفاه و آرامش خانواده های محترم کلیه عکس های بارداری توسط  کارشناسان عکاسی بانو گرفته شده و همچنین ادیت و تولید میشود.

پیام بگذارید